ANUNT

privind aplicarea Legii nr. 123/2023 pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr.18/1991

Conform  Legii nr.123/2023,  „Detinatorii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:

  1. a) daca detinatorii sau mostenitorii acestora figureaza cu terenul in registrele agricole sau registrele cadastrale si in evidentele fiscale;
    b) pentru terenul in cauza nu a fost deschisa carte funciara in baza Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane si nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

 

Cererile se  pot depune pana  la data de 18.11.2023.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
– Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă – naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de deces şi certificat de moştenitor/de calitate succesorală;

– Referat justificativ, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Prahova prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Prahova, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însuşit prin semnătură şi ştampilă de preşedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în 3 exemplare;

– Adeverinţă eliberată de Primărie din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
– Certificat de atestare fiscală;
– Declarație notarială pe propria răspundere, dată de către deținător sau moștenitor că terenul în cauză nu a fost înscris în CAP (nu a fost cooperativizat), nu a fost predat sau nu a fost preluat la stat prin acte translative de proprietate

– În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Dosarul se depune  la  primaria Comunei Valcanesti, compartiment cadastru funciar si agricol, sau prin posta, in termenul prevazut de  lege, respectiv  pana  la  data de 18.11.2023.

Daca cererea se depune  personal,  solicitantul va prezenta  documentele  doveditoare in original, urmand ca  functionarii primariei sa efectueze copii ale acestora; daca cererea se  transmite prin posta, documentele doveditoare atasate vor fi depuse  in copie certificata  pentru conformitate  de catre  solicitant.

TitluDescriereAdăugatDescarcă
Cerere Legea 12327-10-2023 DescarcăVezi
Anunt Legea 12327-10-2023 DescarcăVezi