INFORMARE

Incepand cu luna  ianuarie 2023, s-a  schimbat modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic, ca urmare  a publicarii HG 3/2023.

Repartizarea UAT-urilor
Anexe HG nr. 3
Model Proces Verbal

INFORMARE

Incepand cu luna  ianuarie 2023, s-a  schimbat modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic, ca urmare  a publicarii HG 3/2023.

Extras  din HG 3/2023

Art. 3. – (1) Constatarea si evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice si autovehiculelor, stabilirea raspunderii civile si a despagubirilor se realizeaza de catre comisia de constatare, constituita in acest scop, denumita in continuare comisie, din care fac parte cate un reprezentant al:

 1. a) unitatii administrativ-teritoriale pe suprafata careia s-a produs paguba;
  b) directiei pentru agricultura judetene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, dupa caz;
  c) structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, daca paguba a fost produsa in fondurile cinegetice si in intravilanul/intravilanele cuprinse in schita/schitele acestora de catre exemplare din speciile prevazute in anexa nr. 1 la Legea 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al structurii teritoriale a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, daca paguba s-a produs in ariile naturale protejate neincluse in fondurile cinegetice sau in cele in care vanatoarea nu este admisa sau paguba a fost produsa de catre exemplare din speciile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de locul producerii pagubei, dupa caz.
  (2) La constatarea pagubei au obligatia de a fi prezenti proprietarul pagubit sau reprezentantul legal ori conventional al acestuia si, dupa caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic in care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, daca paguba s-a produs intr-o arie naturala protejata neinclusa intr-un fond cinegetic sau in care vanatoarea nu este admisa.
  (3) Conducatorii entitatilor prevazute la alin. (1) au obligatia de a desemna reprezentantul in comisie.
  (4) Primarul are obligatia sa afiseze, la sediul si pe site-ul primariei:
 2. a) planul de situatie al unitatii administrativ-teritoriale cu limitele fondurilor cinegetice si ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul acesteia, precum si datele de contact ale gestionarilor faunei cinegetice si ale administratorilor ariilor naturale protejate, transmise de catre structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare si/sau cele ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, dupa caz;
  b) o sinteza succinta a prezentei hotarari a Guvernului care sa cuprinda neaparat obligatiile ce revin proprietarilor de culturi agricole, silvice sau de animale domestice, precum si documentele doveditoare asociate.
  (5) Primarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia sa inregistreze sesizarile scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice si animalelor domestice, cu privire la prezenta in apropierea sau in interiorul culturilor agricole sau silvice sau in apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cardurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic care pot produce pagube si sa le transmita in ziua primirii, cu confirmare de primire, catre gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic si/sau catre administratorul ariei naturale protejate, dupa caz, pe a carei suprafata acestea sunt prezente.

Art. 4. – (1) Constatarea si evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisa a proprietarului pagubit sau a reprezentantului legal ori conventional al acestuia, depusa si inregistrata la unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs aceasta. Formularul cererii, in format tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispozitia solicitantului de catre unitatea administrativ-teritoriala pe teritoriul careia s-a produs paguba.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se completeaza si se depune la sediul unitatii administrativ-teritoriale in termen de maximum 48 de ore de la data constatarii producerii pagubei.
(3) Convocarea comisiei prevazute la art. 3 alin. (1), precum si a persoanelor mentionate la art. 3 alin. (2) se face de catre primar, in scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, in maximum 24 de ore de la data inregistrarii cererii prevazute la alin. (1). Convocarea se face numai dupa ce acesta verifica si constata ca solicitantul este proprietarul sau reprezentantul legal ori conventional al proprietarului culturii agricole, silvice si animalului domestic la care se refera cererea.
(4) Proprietarul culturii agricole are obligatia de a recolta cultura agricola pana la data de 15 decembrie a anului calendaristic in curs, cu exceptia pachetelor de agromediu, astfel incat cererile prevazute la alin. (1) care semnaleaza pagube produse ulterior acestui termen nu fac obiectul reglementarilor prezentului act normativ.
(5) Membrii comisiei se intrunesc la sediul unitatii administrativ-teritoriale in termen de maximum 48 de ore de la data transmiterii convocarii prevazuta la alin. (3), la data si ora stabilita de catre unitatea administrativ-teritoriala, dupa consultarea institutiilor care fac parte din comisie.
(6) Termenele stabilite pe ore/zile, prevazute la alin. (2), (3), (5), (12) si (13), incep sa curga de la ora 00.00 a primei zile lucratoare ulterioare celei in care s-a constatat/produs paguba, a fost depusa cererea, respectiv a fost transmisa convocarea. Pentru cazul in care termenul include o zi sau mai multe zile nelucratoare, acesta se prelungeste corespunzator implinirii termenului prevazut la alin. (2), (3) si (5).
(7) Prevederile de la alin. (6) se aplica si in cazul in care programul de lucru la primarie a fost suspendat, in conditiile legii.

Obligatiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare din specii de fauna de interes cinegetic  cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului  cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

   Art. 1. – Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure paza animalelor domestice aflate la pasunat sau la diferite munci;
b) sa foloseasca pentru pasunatul animalelor domestice numai acele suprafete admise, potrivit legii, la pasunat;
c) sa adaposteasca, pe timp de noapte, animalele domestice numai in locuri imprejmuite si pazite;
d) sa deplaseze animalele domestice prin padure spre locurile de pasunat si adapat numai pe traseele stabilite in acest scop, de comun acord, cu persoana juridica ce gestioneaza fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv si cu administratorul suprafetei respective de fond forestier;
e) sa foloseasca vetre de stupina, numai pe acele suprafete admise, potrivit legii, in acest scop.
   Art. 2. – (1) Pentru a primi despagubiri in cazul pagubelor produse animalelor domestice de catre exemplare din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie sa indeplineasca toate obligatiile si conditiile specifice prevazute la art. 1.
(2) Proprietarii de animale domestice fac dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 1 prin urmatoarele:

 1. a) detinerea numarului de caini pentru paza, admis in conditiile Legii 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. a) si c);
  b) contractul de pasunat incheiat cu proprietarul terenului respectiv, in care se prevad suprafetele admise la pasunat, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. b); prin exceptie, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b)-c) si alin. (2) si (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, proprietarii de animale domestice vor prezenta, dupa caz, acordul scris al detinatorului de teren agricol pe care se pasuneaza si care este inregistrat la unitatea administrativ-teritoriala, dovada proprietatii sau detinerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se pasuneaza, acordul scris al proprietarului padurii si al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se pasuneaza;
  c) constatarea, la fata locului, de catre comisia de constatare si evaluare a pagubei a asigurarii conditiilor de adapostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. c);
  d) aprobarea prevazuta de lege pentru trecerea/pasunatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situatia prevazuta la art. 1 lit. d);
  e) existenta a cel putin unei persoane raspunzatoare cu asigurarea pazei si a conditiilor de adapostire pe timpul noptii, in cazul turmelor si cirezilor aflate la pasunat, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. a) si c);
  f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 1 lit. e).
     Art. 3. – Modul de indeplinire a obligatiilor prevazute la art. 1 se consemneaza in procesul-verbal de constatare a pagubelor de catre comisia constituita in acest scop.
     Art. 4. – Sunt exceptati de la obligatiile prevazute la art. 1 si 2 proprietarii ale caror animale domestice se afla in propria gospodarie. Acesti proprietari trebuie sa dovedeasca prin documente ca animalele sunt inregistrate la primarie si la medicul veterinar.